XKU
XKU

XKU

"XKU" is the sixth shade in our gray vertical.  It is a rich smokey gray.